Solr Cloud - Data Import from Cassandra

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solr Cloud - Data Import from Cassandra

Furkan Çifçi
Hello everyone,

We are using Solr(7.1) on cloud mode and trying to get data from Cassandra source. Can't import data from Cassandra.

In the error logs;

Full Import failed:org.apache.solr.handler.dataimport.DataImportHandlerException: Unable to PropertyWriter implementation:SimplePropertiesWriter
        at org.apache.solr.handler.dataimport.DataImporter.createPropertyWriter(DataImporter.java:330)
        at org.apache.solr.handler.dataimport.DataImporter.doFullImport(DataImporter.java:411)
        at org.apache.solr.handler.dataimport.DataImporter.runCmd(DataImporter.java:474)
        at org.apache.solr.handler.dataimport.DataImporter.lambda$runAsync$0(DataImporter.java:457)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: org.apache.solr.common.cloud.ZooKeeperException: ZkSolrResourceLoader does not support getConfigDir() - likely, what you are trying to do is not supported in ZooKeeper mode
        at org.apache.solr.cloud.ZkSolrResourceLoader.getConfigDir(ZkSolrResourceLoader.java:151)
        at org.apache.solr.handler.dataimport.SimplePropertiesWriter.findDirectory(SimplePropertiesWriter.java:131)
        at org.apache.solr.handler.dataimport.SimplePropertiesWriter.init(SimplePropertiesWriter.java:93)
        at org.apache.solr.handler.dataimport.DataImporter.createPropertyWriter(DataImporter.java:328)

Error logs says i cant do it in zookeeper mode.

Is there a  workaround for this situtation?

Bu e-posta ve ekindekiler gizli bilgiler içeriyor olabilir ve sadece adreslenen kişileri ilgilendirir. Eğer adreslenen kişi siz değilseniz, bu e-postayı yaymayınız, dağıtmayınız veya kopyalamayınız. Eğer bu e-posta yanlışlıkla size gönderildiyse, lütfen bu e-posta ve ekindeki dosyaları sisteminizden siliniz ve göndereni hemen bilgilendiriniz. Ayrıca, bu e-posta ve ekindeki dosyaları virüs bulaşması ihtimaline karşı taratınız. İŞLEM GIS® bu e-posta ile taşınabilecek herhangi bir virüsün neden olabileceği hasarın sorumluluğunu kabul etmez. Bilgi için:[hidden email] This message may contain confidential information and is intended only for recipient name. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. İŞLEM GIS® accepts no liability for any damage may be caused by any virus transmitted by this email." For information: [hidden email]