Term frequency

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Term frequency

Tim Mahy
Hi All,

is there a way to get the term frequency per found result back from Solr ?

Greetings,
Tim
Info Support - http://www.infosupport.com

Alle informatie in dit e-mailbericht is onder voorbehoud. Info Support is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht en staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud hiervan. Op al de werkzaamheden door Info Support uitgevoerd en op al de aan ons gegeven opdrachten zijn - tenzij expliciet anders overeengekomen - onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 30135370. Een exemplaar zenden wij u op uw verzoek per omgaande kosteloos toe.

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Dit e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit bericht dus per ongeluk ontvangt, stelt Info Support het op prijs als u de zender door een antwoord op deze e-mail hiervan op de hoogte brengt en deze e-mail vervolgens vernietigt.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Term frequency

hossman

: is there a way to get the term frequency per found result back from Solr ?

this info is in the "explain" section of the debugQuery output, see this
recent post about a similar question...

http://www.nabble.com/Highlight---get-terms-used-by-lucene-to16276184.html#a16323025


-Hoss